Jak rozgraniczyć działki ewidencyjne?

Rozgraniczenie działek ewidencyjnych to proces mający na celu ustalenie granic nieruchomości na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz danych geodezyjnych. W Polsce jest to istotny element zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla administracji publicznej. W artykule przedstawiamy, jak przebiega ten proces, jakie są jego etapy i jakie dokumenty są niezbędne do jego przeprowadzenia. Firma Geodezyjna Wituszyński S.C. z Nowego Sącza zaprasza do lektury.

Zgłoszenie wniosku i przeprowadzenie prac geodezyjnych

Pierwszym etapem procesu rozgraniczenia działek jest złożenie odpowiedniego wniosku do starostwa powiatowego lub urzędu miasta, w zależności od lokalizacji nieruchomości. Wniosek powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy, opis nieruchomości i załączniki w postaci mapy z zaznaczonymi granicami działki, oraz dokumentów potwierdzających prawo własności. Po złożeniu wniosku i opłaceniu opłat należy skontaktować się z geodetą, który ma przeprowadzić prace geodezyjne na terenie nieruchomości. Geodeta dokonuje pomiarów, analizuje zgromadzone dokumenty oraz porównuje je z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków. Na podstawie tych informacji sporządza projekt rozgraniczenia, który przedstawia przebieg granic działki oraz ewentualne różnice między stanem faktycznym a zapisami w dokumentach.

Uzgodnienia z sąsiadami i wprowadzenie zmian do ewidencji

W trakcie prac geodezyjnych geodeta może zwrócić się do właścicieli sąsiednich działek o potwierdzenie przebiegu granic. Jeśli sąsiedzi wyrażą zgodę na ustalone granice, geodeta sporządza protokół uzgodnień, który stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków. W przypadku braku zgody, sprawa może zostać skierowana do sądu, który rozstrzygnie spór. Po zakończeniu procesu rozgraniczenia działki, właściciel otrzymuje dokumentację zawierającą mapę z naniesionymi granicami nieruchomości oraz protokół uzgodnień z sąsiadami. Dokumentacja ta jest podstawą do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej.